19 / 100

اطلاعیــــــه مـــــهــــم

قبل از اینکه کودک خود را جهت عمل ختنه معرفی‌ کنید باید به تعهدات ذیل واقف باشید

1. کارهایموجود در این مکان به تصویب هیئت ملی‌ بهداشت و رفاه صورت می‌گیرد.

2. موافقت والدین الزامی می‌باشد.

3. شرايط خاص پزشکی هرفردی مانع انجام عمل ختنه میشود. تصمیم نهایی در دستپزشك مسئول استکه فرزندتان ختنه بشود یا نشود.

4. اطلاعات کامل در مورد وضعیت پزشکی فرد ضروری می‌باشد.

قبل از انجام عمل ختنه

1. اقدامات بهداشتی ( استحمام/شستشن، کوتاه کردن نا خنها، لباس پاکیزه).

2. اطلاعات ‌ احتمالی نوشته شده در مورد داروهای مصرفی کنونی‌ بیمار، بیماری و عملیات جراحی های قبلی‌ و کنونی‌ بیمار.

3. کودک باید فاقد عفونت باشد.

4. موافقت والدین بیمار ضروری است.

پس از انجام عمل ختنه

1. ااطلاعات در مورد پیشگیری و كاهشدرد ، مصرف مایعات.

2. ااطلاعات در مورد اقدامات بهداشتی و شستشو.

3. اطلاعات در مورد عوارض احتمالی‌ ، خونریزی یا عفونت.

4. اطلاعات تماس با والدین یا متولی کودک.

چگونه بايد اين کار را انجام دهند

عمل جراحی از طریق بیهوشی موضعی صورت می‌گیرد.برای کودکانی که این طریق مناسب نمی‌باشد عمل ختنه به زمان بعدی موکول میشود
عمل جراحی در وضعیت کاملا بهداشتی پاکیزه و طبقمتون جراحی مورد قبول صورت می‌گیرد
ملاقات مجدد با دکتر احتمالا بتوسط دکتر مربوطه صورت می‌گیرد، هزینه ویزیت اضافی را شامل میشود.

Al shahaba clinic Pediatric Surgery